Buddha – The Founder of Buddhism

Buddha Siddhartha Gautama Buddha, The Buddha (Enlightened one), Tathagata (He who has come thus) (563 BC, Lumbini near Kapilavastu (now Nepal),  India - 483 BC, Kushinagar,...